BRYGGAN
REDERI
BROSTRÖM
FARTYGSINDEX
TILLBAKA
BROSTRÖMKONCERNEN.
AXEL BROSTRÖM & SON

Källor
Axel Broström föddes 1838 i Kristinehamn vid Vänerns nordöstra del. Efter att ha växt upp under knappa förhållanden med en bristfällig skolgång ger sig Axel ut i arbetslivet vid 16 års ålder. Efter att ha börjat som hästpojke arbetar sig Axel fram till en position som faktor vid Kristinehamns storföretag, C A Hagberg. Detta företag sysslar bland annat med utskeppning av den värmländska järnmalmen. I sin tjänst i detta företag fick Axel Broström sin första kontakt med sjöfarten samtidigt som han fått en sådan ställning att han hade möjlighet att låna pengar.
1865 tar Axel Broström första steget till det som skulle utvecklas till Sveriges främsta sjöfartsrörelse genom att köpa galeasen MATHILDA. Denna lilla skuta sysselsätts huvudsakligen med att frakta järnmalm från Vänern ner till utskeppningshamnen i Göteborg. Efter något år införskaffas ytterligare ett fartyg. Samtidigt har Axel blivit skeppare och tjänstgör som sådan på flera av de tidiga fartygen. Axel Broströms Kristinehamnsflotta utökas ständigt och med det tredje fartyget övergår Broström till ångfartyg.
1874 inleder Axel Broström ett samarbete med några andra Kristinehamnsbolag och bildar med dessa Ångbåtsaktiebolaget Hermes, ett bolag som dock inte blir särskilt långvarigt.

1882 flyttar Axel Broström till Göteborg där han samma år bildar sitt första egna rederi av betydelse, Ångbåtsaktiebolaget Ferm. Trots att Axel nu flyttat till Göteborg fick det nybildade bolaget sitt säte i Kristinehamn och bolagets fartyg blev registrerade på denna ort under detta bolag hela historia.
1890 bildar Axel Broström Ångfartygsaktiebolaget Tirfing. Detta bolag kommer att utvecklas till koncernens moderbolag.
1905 avlider Axel Broström och överlämnar då en sjöfartsnäring som är störst i Sverige där rederierna Ferm och Tirfing utgör grunden i verksamheten. Axel efterträds av sonen Dan.
Under åren från Dan Broströms tillträde fram till första världskriget kom Dan Broström att medverka till bildandet av flera transoceanalinjerederier som tex Ostasiat, Orient och Amerika linjerna. I dessa bolag hade Broströms ett stort inflytande, även om den faktiska ägarandelen i dessa bolag varierade.
Efter Dan Broströms död 1925 kom koncernen att ledas av Dan Broströms svåger J Alb. Janson tillsammans med andra släktingar och trotjänare inom bolaget. Först 1949 kom Dan Broströms son Dan-Axel att överta ledningen för moderbolaget Tirfing.
Under åren från första världskriget fram till dess att koncernen slogs i spillror under 1970talets sjöfartskris var Broströmkoncernen dominerande inom svensk sjöfart med linjer över i stort sett hela världen, engagemang inom varvsrörelse, spedition, mäkleri.
Under 1970talet slog sjöfartskrisen hårt mot Broströmkoncernen. Koncernens ägande av Eriksbergs varv skulle komma att drabba Broströms hårt då staten ställde mycket hårda krav på Broströms för att överta varvet. Detta tillsammans med en del alltför optimistiska investeringar tvingade koncernen till en rad drastiska nedskärningar. Hela linjenätet kom 1978 att omorganiserades i BROSTRÖMS REDERI AB som Tirfing namnändrats till 1976.
Detta räckte inte till för att rädda bolaget som 1984 sålde hela sitt linjenät till Transatlantic. Transatlantic kom nu att ombilda sin verksamhet under namnet Transocean, ett bolag som kom att samordna de från Broströms inköpta linjerna med Transatlantics linjer. Detta nya bolag fick ett nytt skorstensmärke, det blå fältet på Transatlantics gamla skorsten gjordes smalare. På det gula fältet tillfördes Broströms klassiska blå ring med de tre kronorna. Kvar av den en gång så stolta rederiimperiet var nu bara en skärva bestående av två bulkfartyg och en vintanker. 1988 köper svenska ASEA upp resterna av Broströms som nu sakta återhämtar sig inom sjöfartsbranschen nu med klarering, ship management, resebyrå och oljecisternhantering som huvudsysslor.

1992 säljs Broström till Shipinvest. Bakom detta bolag står bl.a. också Thunbolaget och man inriktar sig på tankfrakt. Tillsammans har man bildat United Tankers ett rederi som nu får överta namnet Red AB Broström. Namnet Broström gör alltså comeback på haven under bibehållen rederiflagga. Denna rederirörelse verkar ha stor framgång med en växande flotta så namnet Broström är tydligen ännu gångbart inom sjöfartsnäringen. 2008 köper A.P. Möller-Maersk upp Broströms/Shipinvest och driver bolaget vidare som tidigare. 2012 bestämmer sig Maersk för att flytta verksamheten till Köpenhamn och därmed också avveckla namnet Broström. I och med detta avvecklades den sista delen av Brsotsröms en gång så mäktiga rederiimperium. Detta senare bildade Broströmsrederi behandlas dock inte i denna text som begränsar sig till den sjöfartsrörelse som grundades av Axel Broström och fram till 1984 då Transatlantic övertog linjerederiena.

Sammanställningen nedan gör inte anspråk på att vara fullständig. Genom åren köptes många bolag upp vars rederinamn under en kortare tid fanns kvar inom Broströmkoncernen, dessutom drevs en del fartyg som partsrederier inom koncernen.

TIRFING
FERM
SVENSKA ORIENTLINIEN
LEVANTEN

SVERIGE NORDAMERIKA
SVENSKA AMERIKA LINIEN

SVENSKA AMERIKA-MEXICO LINIEN
SVENSKA ATLANTLINIEN

SVENSKA OSTASIATISKA KOMPANIET
REDERI AB TIMEX
OCEANKOMPANIET
BROSTRÖM TENDER SERVICE
AUGUST LEFFLER&SON
MOTORTANK

REDERI AB GÖTA KANAL
HALLANDSBOLAGET
SVENSKA LLOYD
RÖDA BOLAGET
GÖTEBORGS BÄRGNINGS OCH BOGSER - NEPTUNVARVEN


Broströmkoncernen köpte 1915 aktiemajoriteten i Eriksbergs varv, ett ägande som varade ända fram till den sjöfartskris under 1970talet som ledde till både Broströmkoncernen och varvets fall. 1917 övertar Broströms även ägandet över Göteborgs Nya Verkstäder AB, det varv som senare skulle bli med känt som Götaverken. Ägandet av Götaverken blir dock kortvarigt, då aktiemajoriteten säljs 1930. Efter detta innehar Tirfing endast en minoritetspost i Götaverken fram till 1959 då även denna post säljs.