BRYGGAN
REDERI
FARTYGSINDEX
TILLBAKA
ÅTER TILL SALÉNS FARTYGSINDEX

SALÉN REDERIERNASven Salén fortsatte efter sin studentexamen med att studera ekonomi i Göteborg. Han arbetade bl.a. på Göteborgs Handelsbank och kom i kontakt med Göteborgs sjöfartsnäring. 1915 lånade Sven Salén pengar för att köpa sitt första fartyg, motorpråmen ROBUR. Så kom det sig att det som skulle bli ett av Sveriges största rederier, det välkända stockholmsrederiet SALČNs, har sina rötter i sjöfartsstaden Göteborg.
Sven Salén köpte sedan två segelskutor varefter en flotta av mindre kustfartyg sakta växte fram.KYLFARTYGEN1922 kom Salén i kontakt med den norske redaren Carl Mathiesen, mannen som introducerat bananen i Sverige och bildat Banan-Kompaniet. Saléns kom att överta Mathiesens bananimport och byggde upp en egen flotta med fartyg lämpliga för banantransport från kontinenten till Skandinavien. 1931 beställde Saléns sitt första nybygge, tillika Sveriges första helkylda fartyg, S/S R H SANDERS byggd vid Fredriksstad varv i Norge.
Även om det i detta tidiga skede bara rörde sig om att hämta omlastade bananer från kontinenthamnar så var grunden lagd för det som några decennier senare skulle bli världens största kylrederi.
Efter andra världskriget kom Saléns på allvar igång med kylfrakterna, som till stor del legat nere under kriget. Man byggde nu upp en mycket stor flotta av kylfartyg, de flesta nybyggda fartyg, men man köpte även in secondhand när varven inte kunde leverera tillräckligt snabbt.
Under åren 1950-1984 var den egna kylflottan betydande men man hade dessutom ett mycket stort antal kylfartyg inchartrade. En stor del av andra svenska rederiers kylfartyg gick mer eller mindre regelbundet i Saléns charter.TANKFARTYGENUnder 1950talet kom Saléns att ge sig in i tankrederiverksamhet. Redan i slutet av detta årtionde var tankflottan betydande för att ytterligare ett årtionde senare vara Sveriges största tankrederi.TORRLAST


Vid sidan av banantransporter drev Saléns även traditionell styckegodshantering worldwide. Efter andra världskriget upphörde man i stort sett med traditionell torrlast. 1967 blev det ändring på detta då Saléns köpte upp hela REX-koncernen. Detta bolag hade sin bas i malm och bulkfrakter med en flotta som till största delen bestod av äldre fartyg. I Rex-koncernen ingick även Göteborgsrederierna Transoil och Bratt/Götha.
Några år senare, 1970, köptes det anrika rederiet Poseidon, mer känt som Brodinrederierna.
Ur dessa torrlastrederier skapades Salén Dry Cargo som skulle komma att bli ett betydande bulkrederi.

PASSAGERARFARTYG


Vid några tillfällen har Saléns ägnat sig åt passagerartrafik. Första inhoppet i denna verksamhet gjordes efter kriget då ett hjälphangarfartyg köptes in från USA. Fartyget byggdes om så att flygdäcket togs bort och det därunder varande lastfartyget byggdes om för passagerartrafik. Fartyget fick namnet M/S ANNA SALÉN och sattes in i emigranttrafiken från Europa till Australien. Fartyget kunde ta ca 1.500 passagerare, vilket gör Anna Salén till ett av de större svenska passagerarfartygen.
Nästa inhopp i passagerarverksamheten var den nystartade färjetrafik man fick i och med köpet av Rex-koncernen, nämligen TOR-line. Denna verksamhet avyttrades 1981.
Sista inhoppet i passagerarverksamhet var 1982 då man tänkt sig att satsa på exklusiva kryssningar i arktiska farvatten. Man köpte in M/S Linblad Explorer samt den gamla öresundsfärjan M/S ÖRESUND. Öresund byggdes om och fick namnet M/S Lindblad Polaris.
Inte heller denna passagerarverksamhet blev särskilt långlivad.
Tilläggas kan att flertalet last/kylfartyg även tog ett begränsat antal passagerare.

SLUTET


Under första delen av 80talet drabbades Saléns hårt av sjöfartskrisen och den 19 december 1984 lämnades konkursansökan in till Stockholms tingsrätt. Bolaget gick inte att rädda och tillgångarna delades ut till fordringsägarna. Så tillföll t ex de moderna fartygen i Winter-serien svenska varvs bolag Zenith.
Att reda ut alla delar i denna konkurs torde vara en omöjlighet. Klart är dock att ett stort antal bolag registrerade utomlands, men med dominerande Salénintressen, inte berördes av konkursen. Kylverksamheten drevs delvis vidare under det nya bolaget Cool Carriers, ett bolag som åtminstone till vissa delar hade beröring med Saléns.

Under Saléns storhetstid var man ett världsledande företag inom sjöfarten. Utöver rederiverksamheten var man dessutom under en tid ägare till Götaverkens varv (med Öresundsvarvet), Finnboda Varv, ägare till oljeborriggar samt verksam inom skeppsmäkleri mm.

Under denna sammanställning använder jag samlingsnamnet SALÉN REDERIERNA även om fartygen var registrerade på ett flertal andra rederinamn så som t.ex., Red AB Jamaica, Strim, Pulp, Westindia, Salénia etc.
KällorÅTER TILL SALÉNS FARTYGSINDEXBRYGGAN
REDERI
FARTYGSINDEX
TILLBAKA