BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKASTOCKHOLMS REDERI AB SVEA

Källor

Till SVEAS LASTFARTYG


Till SVEAS PASSAGERARFARTYG


Till SVEAS TANKFARTYG


Till HISTORIK "DE SAMSEGLANDE" - SILJA LINE


STOCKHOLMS REDERI AB SVEA


1871 tar fyra grosshandlare i Stockholm initiativ till att bilda ett rederi som skulle komma att få namnet REDERI AB SVEA. Vid denna tidpunkt bildades flera rederier i Sverige, de flesta kortlivade men Svea tillhörde de rederier som inte bara skulle överleva utan utvecklas till ett av de största och mest kända rederier som Sverige haft.
Verksamheten startade med en bark och en fregatt, men snart beställde man de första egna ångfartygen. Trots en lovande start för rederiet kom man på obestånd och tvingades 1894 ombilda bolaget som nu fick namnet NYA REDERIAKTIEBOLAGET SVEA.
Under den kommande perioden genomfördes ett stort antal uppköp av mindre ångbåtsbolag som trafikerade den svenska kusten och Östersjön.
1907 genomförs köpet av STOCKHOLMS ÅNGFARTYGS AB. Säljaren önskade att namnet "Stockholm" skulle bevaras så NYA REDERI AB SVEA väljer att ombilda sig igen och får nu namnet STOCKHOLMS REDERI AB SVEA.
Nu har Svea fått ordentlig fart på verksamheten och 1909 genomfördes uppköpet av det 1870 grundade rederiet ÅNGFARTYGS AB SÖDRA SVERIGE och detta bolags 17 ångare.
Den viktigaste verksamheten för Svea låg inom kustsjöfart samt Östersjö- och Nordsjötrafik, men även transocean verksamhet var viktig för rederiet.
För många är Sveabolaget mest känt för sina linjer utmed Sveriges kuster där bolagets fartyg fyllde en viktig roll för transport av gods och passagerare fram till tiden för andra världskriget.
Över Östersjön var Svea tidigt med i trafiken och upprätthöll linjer till Finland, i huvudsak i norra Östersjön.
Efter första världskriget har Finland blivit självständigt och Svea återupptar nu passagerartrafiken till Finland mellan Stockholm och Åbo. Trafiken drevs tillsammans med de två finska rederierna FINSKA ÅNGFARTYGS AB (FÅA) och ÅNGFARTYGS AB BORE, en verksamhet som kom att utvecklas till dagens Silja Line.
Redan under 30talet drabbades Svea svårt av konkurrensen från i första hand järnvägen vad gällde det inrikes godset. Den ekonomiska pressen på bolaget var mycket hård och hotet om konkurs var överhängande. Genom utförsäljningar och omstruktureringar av linjenätet överlevde bolaget.
Efter kriget blev konkurrensen från vägtrafik och järnväg för svår. De flesta inrikes passagerarlinjerna avvecklades, och under femtiotalet var den inrikes kusttrafiken helt avvecklad. Svea kom istället att fortsätta som fraktrederi med sin tyngdpunkt på de kontinentala linjerna men där även linjer till Medelhavet och Sydamerika ingick.
1939 bildar Svea Rederi AB Saturnus på 50/50 basis ihop med Kooperativa Förbundet. Detta rederi kom i huvudsak att ägna sig åt tankfrakt. 1956 köper Svea ut KF och blir ensamägare till Saturnus. KF får vid uppgörelsen med sig två större tankfartyg som kommer att ingå i KF:s tankrederi OK-rederierna.
Sveas gamla passgerarlinjenät var starkt förankrat även i södra Sverige med trafik från de skånska kuststäderna till Danmark och Tyskland. Efter det att kustlinjenätet lagts ner kom Svea att vara med om bildandet av modern färjetrafik även i dessa trakter genom sitt dotterbolag Linjebuss International som drev färjetrafik över Öresund till Danmark samt senare även i modern färjetrafik till Tyskland genom Trave Line. Delar av denna verksamhet har idag utvecklats till SCANDLINES.
Även på västkusten deltog Svea i den moderna färjeutvecklingen genom att sätta in passagerarfärjan Svea, samt en modern lastfärja i trafik för England-Sverige Linien som drevs tillsammans med Svenska Lloyd och engelska Ellerman Willsons.
Under slutet av 60talet började Svea göra sig av med sina äldre lastfartyg utan att i samma utsräckning göra nyanskaffningar. Denna utveckling fortsatte fram till 1975 då STOCKHOLMS REDERI AB SVEA köptes upp av redereriaktiebolaget Nordstjernan (Johnsons). Vid övertagandet bestod Svea av två större tankfartyg, några mindre tank- och lastfartyg, förutom alla passagerarfärjorna.
1981 avvecklades Svea helt som rederi och ombildades till fastighetsbolag. Rederiets fartygslinjer blev en del av Johnson, och Sveas välkända skorstensmärke kom att ersättas av Johnsons nordstjärna.
Utöver rederiverksamheten var Svea även ägare av Finnboda varv.

REDAREN - Emanuel Högberg


Trots att Sveabolagets verksamhet varade över 100 år var det bara en handfull personer som var VD för bolaget. Efter pionjäråren blev Hjalmar Blomberg VD under åren 1901-1917. Han efterträddes av Hans Ericson från 1917 till 1933. Hans Ericson efterträddes av en person som skulle bli legendarisk inom svensk sjöfart och som också internationellt har få motsvarigheter: Emanuel Högberg , Sveabolagets VD från 1934 och i bolagets ledning fram till Svea köptes upp av Johnson. Högberg övertog ett rederi som till antal fartyg var stort, men vars ekonomi var mycket ansatt. Högberg började omstrukturera linjenätet, hittade nya mer lönsamma linjer och fick bättre lönsamhet inom rederiet. Eftersom Högbergs tid som VD i långa stycken är detsamma som hela rederiets moderna historia kan vi konstatera att han övertog ledningen för ett ålderdomligt rederi där huvudverksamheten bestod av inrikes kustsjöfart med ångfartyg. Han lämnade efter sig ett modernt rederi som inom färjenäringen var världsledande med moderna kryssningsfärjor.
Svearederiet har också fartyg registrerade på dotterbolagen:
      
Rederi AB Staffan i Gävle         Malmö Red AB i Malmö.